Köp och Medlemsvillkor

Köp- och medlemsvillkor KliMATkassen

Användarvillkor

Definitioner

Hemsidan” avser Klimatkassens hemsida www.klimatkassen.com
“Leverantörsportalen” avser en portal för KliMATkassens leverantörer
Kunden” avser den juridiska personen som KliMATkassen säljer Produkter till.
Klimatkassen ägs av Fampet AB org. nr 556831-2424
Parterna” avser KliMATkassen och Kunden.
Produkter” avser de produkter som tillhandahålls av KliMATkassen.
Villkoren” avser dessa allmänna villkor.

Tillämpning

Dessa allmänna villkor tillämpas när KliMATkassen säljer Produkter till en Kund eller när en kund interagerar med www.klimatkassen.com via ett konto.

BESTÄLLNING

KliMATkassen drivs av, och juridisk säljare är, Fampet AB, Landsvägen 2164, 231 70 Anderslöv

BETALNING

Du väljer hur du vill betala din order i kassan när du slutför ditt köp. Du kan betala på tre olika sätt:

BETAL- OCH KREDITKORT

Vi accepterar kortbetalning och använder Payson för att hjälpa till med det. Läs mer om deras villkor och annat på payson.se

FAKTURA 

I vissa unika fall använder vi manuell fakturering, vilket kan ske elektroniskt eller fysiskt. Kontakta oss på kundservice@klimatkassen.com för att få reda på mer. Denna betalningsmetod lämpar sig för större avtalskunder med samma fakturaadress men olika leveransadresser samt kunder med andra fakturakrav. Om inte annat anges äger klimatkassen rätt att utfärda faktura vid tidpunkten för beställningen. Betalning ska ske inom femton (15) dagar efter att fakturan utfärdats.

KliMATkassen ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

1. Kreditprövning

KliMATkassen gör rutinmässigt en kreditbedömning av kunden när den läggs upp med KliMATkassen-faktura.

2. Dröjsmål med betalningen

Om betalning uteblir eller inte sker i rätt tid äger OOH rätt att påföra Kunden en förseningsavgift om minst 60 kronor och högst 450 kronor. Påminnelsehantering sker genom Intrum AB. OOH genom Intrum AB äger vidare rätt att debitera Kunden lagstadgad dröjsmålsränta på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker. Utöver detta äger KliMATkassen rätt att i förekommande fall debitera Kunden för påminnelse- och inkassoavgifter samt avgifter till myndigheter.

3. Överlåtelse

KliMATkassen äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fakturafordran mot kunden till annan.

4. Tvist

Tvister i anledning av detta kreditavtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

PRIS

Priser kan ses både med ex moms och ink moms. Kunden väljer själv på hemsidan. 

Priset för respektive produkt framgår av informationen på hemsidan vid tiden för beställningen. Priser uppdateras i realtid baserat på listpriset hos respektive leverantör och reflekterar därmed den aktuella produktions- och råvarukostnaden. KliMATkassen förbehåller sig rätten att ändra priserna, exempelvis vid justering av inköpspris hos leverantör.

Avseende Produkter med snabbförändliga priser (exempelvis frukt, grönsaker och mejeri) tillämpas fast påslag för logistik som följer prisjusteringarna.

Pris för leverans framgår av vid var tid gällande prislista på Hemsidan.

LEVERANS & LEVERANSTID

Alla leveranser sker med KliMATkassens egna bilar. Inför leveransen ska leveransadress anges. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. Leverans ska ske mot kvittens.

Vid större/skrymmande leveranser vars omfång överskrider gränsen för företagspaket tillämpas leverans på hel- eller halvpall. Leverans sker i sådant fall till gatuplan eller till tomtgräns, vardagar mellan kockan 8.00 och 17.00. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. Leverans ska ske mot kvittens.

På beställningar över en viss vikt kan order levereras på EUR-pall och i dessa fall kommer automatiskt antal EUR-pall och pris debiteras.

Kunden är ansvarig för återvinning eller hantering av emballage som följer med leveransen (träpall, wellpall, kartong, plast, m.m.).

I priset för leverans ingår endast ett leveransförsök. Vid misslyckad leverans kan Kunden boka en ny leverans mot avgift.

KliMATkassen levererar Produkter så snabbt som möjligt. Ungefärlig leveranstid för Produkter som finns i lager vid beställningstidpunkten är en till tre (1-3) arbetsdagar. Ungefärlig leveranstid för övriga Produkter är tre till femton (3-15) arbetsdagar (beroende på hur nära nästa inleverans är planerad och leveranstid från producent/leverantör). Ytterligare fördröjningar kan förekomma om varorna är tillfälligt slut hos leverantörerna. I sådant fall ska KliMATkassen utan dröjsmål informera Kunden om detta.

Allt i en och samma order skickas samtidigt. Om en Produkt i en order inte finns på lager vid beställningstillfället skickas ordern först när den är komplett. KliMATkassen reserverar sig för eventuell slutförsäljning av enstaka Produkter.

En Produkt anses levererad vid den tidpunkt som inträder först av (i) Kundens kvittens avseende leveransen och (ii) när Produkten avlämnas på postterminal.

REKLAMATION

TRANSPORTSKADA/SAKNAT GODS

Kontrollera godset noggrant vid leveransen. När ni signerar kvittensen så bekräftar ni att allt på er order stämmer. Kontrollera därför utvändigt att inga skador finns och att rätt antal kolli har levererats. Notera eventuella avvikelser vid signering av kvittens. Transportskador ska anmälas så snart som möjligt till KliMATkassen, dock senast tre dagar efter mottagandet. Har denna tid överskridits utgår ingen ersättning. Vänligen spara allt gods tills ärendet betraktas som avslutat av KliMATkassen. Transportskador anmäls genom att logga in på ditt konto och gå reklamation. Observera att bild behövs för att reklamationen skall kunna genomföras.

FEL PÅ VARAN ELLER FELPLOCK

Alla reklamationer ska anmälas via formulär på mina sidor och godkännas av KliMATkassen innan de eventuellt returneras. En reklamation innebär att du meddelar KliMATkassen att du inte godtar varan samt att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Du måste meddela felet senast tre dagar efter mottagandet. Vid godkänd reklamation står självklart KliMATkassen för returkostnaden.

FRAKT/PORTO

På varje order tillkommer en fraktavgift som baseras på vikt och volym. Fraktavgiften visas tydligt i kassan innan du lägger din order. Vid beställningar över en viss ordersumma bekostar KliMATkassen fraktkostnaden.

SKRIVFEL

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, vilket även inkluderar felaktigt prissatta varor.

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Användarkonto

När du väljer att skapa ett användarkonto fyller du i all nödvändig information vi behöver för att hantera dina beställningar samt presentera ett relevant sortiment för dig. Detta inkluderar de kontaktuppgifter ni anger för er verksamhet. En anställd hos en av de produktleverantörer du handlar från via Klimatkassen har möjlighet att få tillgång till ditt användarkonto för att lägga eventuella beställningar som överenskommits mellan er.

KliMATkassen bygger på att kunder och produktleverantörer kan ha direktkontakt. KliMATkassen förberhåller sig rätten att delge leverantören med inköpsstatistik på de produkter du valt att handla från den enskilda leverantören samt kontaktuppgifter till er verksamhet för att förenkla er kommunikation sinsemellan.

INTERNET

JAVASCRIPT

JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare för att webbshopen ska fungera.

LÄNKAR

Vår webbshop kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

KRYPTERING

I webbshoppen skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Villkoren om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom exempelvis pandemi, epidemi, extrema väderförhållanden (t.ex. brand, torka, översvämning, extrem kyla och ras), krig, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på råvaror och resurser, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft, arbetskonflikt, långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning.

Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska Parten omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den beräknas upphöra. Om Part underlåter lämna sådant meddelande äger Parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund.

Tiden för fullgörande av den relevanta förpliktelsen ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Avtalet, får vardera Part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andra Parten om Avtalets fullgörande förskjuts med mer än sex (6) månader på grund av befriande omständighet enligt denna bestämmelse.

Ansvarsbegränsning

Ingendera Part ska vara ansvarig för den andra Partens indirekta eller påföljande skador, inbegripet någon förlust av verksamhet, produktion, besparingar eller vinst, till följd av brott mot dessa Villkor, oaktsamhet eller annat agerande. Begräsningarna ovan ska inte gälla:

(a) vid förlust som är orsakad av någon av Parternas avsiktliga överträdelse, bedrägeri eller grova oaktsamhet;
(b) då tvingande lagstiftning inte tillåter eller förbjuder avsägande eller begränsning av ansvar.

Inget som anges i denna punkt 8 ska hindra Parts ansvar under tillämplig lag att för att begränsa den förlust som Parten lidit.